K O N T A K T

BIURO@PRYORDISTRIBUTION.EU

ZAMOWIENIA@PRYORDISTRIBUTION.EU

00-020 WARSZAWA
CHMIELNA 2/31

 

 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

DANE KONTAKTOWE

 DOSTAWA

REGULAMIN

CHMIELNA 2 / 31 WARSZAWA

BUSINESS PLATFORM

INFORMACJE O FIRMIE

Platforma zakupowa Pryor Distribution Business Partner prowadzona pod adresem www.pryordistribution.eu/pryor-distribution-business-platform w ramach serwisu www.pryordistribution.eu prowadzona przez działalność gospodarczą pod nazwą PRYOR DISTRIBUTION wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia CEIDG, NIP 8942914678 , nr REGON 146040897 z siedzibą w Warszawie - ul. Chmielna 2/31, 

 

DEFINICJE

 • Business platform – internetowa platforma zakupowa dla przedsiębiorców, firm oraz partnerów biznesowych służąca prezentacji, promocji i reklamie towarów oferowanych przez Pryor Distribution wyłącznego dystrybutora marek Aloe Plus Lanzarote, Aloe Canarias, MYALOE CANARY ISLANDS  w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, działająca w ramach serwisu internetowego www.pryordistribution.eu

 • Serwis - prowadzony przez Pryor Distribution pod adresem internetowym www.pryordistribution.eu serwis internetowy w ramach, którego działa platforma zakupowa Pryor Distribution Business Partner

 • Regulamin - niniejszy regulamin

 • Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z platformy Pryor Distribution Business Parter

 • Kupujący – jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka, firma, który dokonuje rejestracji i zakupu Towarów oferowanych przez platformę Pryor Distributor Business Parter

 • Sklep Internetowy – sklep internetowy, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, pozwalających Użytkownikom na dokonywanie zakupu towarów przez Internet.

 • Towar – produkt prezentowany na platformie Pryor Distribution Business Partner.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z platformy zakupowej Pryor Distribution Business Parter prowadzonej przez Pryor Distribution oraz warunki świadczenia przez Pryor Distribution na rzecz Użytkowników usług na platformie zakupowej Pryor Distribution Business Parter

 • Pryor Distribution zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych usług w odrębnych regulaminach

 • Warunkiem technicznym korzystania z platformy zakupowej Pryor Distribution Business Parter jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie aktywnego konta na platformie Pryor Distribution Business Parter oraz poczty elektronicznej działającego na firmowym serwerze. Korzystanie z platformy zakupowej Pryor Distribution Business Parter  możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową

 • W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych na platformie zakupowej Pryor Distribution Business Parter, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash

 • Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej www.pryordistribution.eu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego odtwarzanie

 • Korzystanie z platformy zakupowej możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej na stronie. Użytkownicy którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z platformy zakupowej Pryor Distribution Business Parter

 • Regulamin korzystania z Marketplace jest dostępny dla wszystkich użytkowników Serwisu pod adresem internetowym www.pryordistribution.eu
   

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY Pryor Distribution Business Parter 

 • Korzystanie przez Użytkowników, z platformy zakupowej Pryor Distribution Business Parter ma charakter nieodpłatny.

 • Korzystanie z platformy zakupowej Pryor Distribution Business Parter daje Użytkownikom m.in. możliwość:

  - uzyskania  informacji o Towarach oferowanych przez Pryor Distribution- dokonanie transakcji pomiędzy Użytkownikiem, a Platformą Pryor Distribution Business Parter na warunkach określonych przez Sklep Internetowy w regulaminie Pryor Distribution Business Parter

 • W przypadku niedostępności Towaru lub innych przeszkód występujących po stronie Sklepu Internetowego, Sklep Internetowy będzie indywidualnie kontaktował się z Kupującym. 

 • Autorskie prawa majątkowe do elementów platformy zakupowej, w tym do logotypów, treści, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone na platformie zakupowej Marketplace, przysługują Pryor Distribution

 • Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, przetwarzania informacji w tym cen, ofert specjalnych, pakietów lub jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych na platformie zakupowej

 

REJESTRACJA

 • Użytkownicy mają możliwość korzystania z platformy zakupowej Pryor Distribution Business Parter po dokonaniu rejestracji. Proces rejestracji polega na weryfikacji użytkownika, który zobowiązany jest podać nazwę firmy, NIP, e-mail służbowy oraz zaakaceptować regulamin Pryor Distribution Business Parter

 • Proces aktywacji nowego użytkownika trwa do 24h. Na wskazany adres e-mail każdy nowy użytkownik, po pomyślnym procesie aktywacyjnym, otrzymuje dostęp do platformy

 • Dostęp do platformy otrzymują użytkownicy zweryfikowani, którzy są podmiotem gospodarczym

 • Klienci indywidualni, nie będący podmiotem gospodraczym nie mają możliwości korzystania z platformy Pryor Distribution Business Parter

 • Pryor Distribution zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta, które w przeciągu 3 dni od pierwszej aktywacji nie dokonuje żadnych zamówień za pośrednictwem Pryor Distribution Business Parter

 • Sprzedaż towaru po za granicę Polski następuje po wcześniejszym uzgodnieniu opłat usług kuriera